The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com

     
23 ሚያዝያ

          ቅዱስ ጊዮርጊስ  (23 ሚያዝያ)

 በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን !!           

  23 ሚያዝያ መዓልቲ ዝኽሪ ሰማእት ቅዱስ ጊዮርጊስ  ነብዕለሉ (ንዝክረሉ) እዩ !! ንምንታይ 23 ሚያዝያ ብፍሉይ ንዝክሮ ፧ ኣብዚ መዓልቲ’ዚ (23ሚያዝያ) ጎይታናን  መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመገዲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማእት ዓበይትን ኣገረምትን ትእምርትታት ዝፈጸመሉ መዓልቲ እዩ !! ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ክኣ እቲ ንሰማእታትን ጻድቃናትን ንህቦም ኣኽብሮት ካብ ዜሮ ተበጊስና ዘይኮነስ መጀመርያ ጎይታ ስለ ዘኽበሮም ፡ ከምኡውን ከምቲ ጎይታ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም ዝበለና ፈሪኦም መለለዪ እምነቶምን ጽንዓቶምን ስለዝኾነ እቶም ምስ እግዚኣብሄር ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮምን ዘለዎምን ኣቦታትና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ሓንቲ ከየጕደሉ ምሂሮም !! ኣብዚ ግዜና ኽኣ እቶም ስም ክርስትና ሒዞም ናይ ሓሶት ትምህረቲ ዝምህሩ (መናፍቃን) ክብረ ቅዱሳንን ጻድቃናትን ሰማእትን ስኣን ምፍላጥ ንርእሶም ክፍተኑ ንኣመነቲ ኣብዘየድሊ ጥርጣረ ንምውዳቕ ይጋደሉ ኣለዉ ! እቲ እምንተ ዘይጸንሖ ክወድቕ ከሎ  እቲ ንክሉ ክፈልጦ ዘይክኣለ ኣማኒ ኽኣ ይጠራጠር ምጥርጣር ክኣ ምንፍቕና እዩ !! መናፍቕ ካብ ምዃን ንኽትድሕን ክኣ ነቦታትን ኣሕዋትን ምሕታት ንሂውትካ ካብ ጥፍኣት ምድሓን  ሰለዝኾነ ናብቶም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ዝተውሃቦም ፡ ኣባጊዐይ ጓስዩ ዝተብሃሉ ሊቃውንት ኣቦታት ንቕረብ !!!    

   

    

ንምሉእ ትሕዝቶ ኣብ PDF ንመልከት

                                                                            


Download PDF
Posted by on | Viewed 2454 | | Printout Print