Print
ዓርቢ ስቕለት
     እግዚኣብሄር ይመስገን!  ጎይታ ኣብ ሻድሸይቲ መዓልቲ ( ዓርቢ) ብመልክዑን ብ ኣምሳሉን ንሰብ ምስፈጠሮ ዕዮኡ ፈጸመ። ድሕነት ደቂ ሰብ ምስ ኣኸለ ኸአ ብ ዕለተ ዓርቢ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ናይ ሞት ዕዳና ደምሰሶ! ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንሞትና ኸኣ ብሞቱ ሰዓሮ!! ዓርቢ መፈጸምታ ከም ምዃና ሓጥያት (ናይ ዕዳ ጽሕፈትና ) ዝፍጸመሉ ስለዝኾነ ብዓርቢ ኾነ ።
    ኣምላኽና ተሰቒሉ ሞይቱ ተንሲኡ ክንብል እንከለና ድንቁርና ዝመስሎም ኣለዉ! እቲ ሓቀኛ ኣምላኽና ግን ክሳብ እዛ ስዓት እዚኣን ንዘለኣለምን ህያው ስለዝኾነ ተስፋና እዩ!! 
 
           ብሰላም ኣብ ሰናይ ትንሳኤኡ የብጽሓና!!
  
Posted by on | Viewed 488 | | Printout