The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com

     
5ይ ሰሙን ዓብዪ ጾም ( ዘደብረ ዘይት )
     በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!
ናብ ፍርቂ ጾም ዘብጽሓና ልዑል እግዚኣብሔር ኣብ ትንሳኤኡ ብሰላም የብጽሓና!!
 ናይ ማቴዎስ ወንጌል 24   
 ፩ - ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወጺኡ ኸደ፡ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህንጻ ቤተ መቕደስ ኬርእይዎ ናብኡ ቐረቡ።
፪ - ንሱ ግና መሊሱ፡ እዚ ዅሉስ ትርእይዎዶ ኣሎኹም? ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይኪተርፍን
ኢዩ፡ እብለኩም ኣሎኹ፡ በሎም። ፫ - ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ኸሎ፡ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም፡ እዚ
መኣዝ ኪኸውን ኢዩ? ትእምርቲ ምምጻእካን መወዳእታ ዓለምንከ እንታይ ኢዩ? እስኪ ንገረና፡ እናበሉ ናብኡ
ቐረቡ። ፬ -ኢየሱስ መሊሱ በሎም፡ ሓደ እኳ ኸየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ፭ -ኣነ ክርስቶስ እየ፡ እናበሉ ብዙሓት
ብስመይ ኪመጽኡ ኢዮም እሞ፡ ንብዙሓትውን ኬስሕቱ ኢዮም። ፮ -ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም።
ርኣዩ፡ ኣይትሰምብዱ፡ እዚ ዅሉ ኪኸውን ብግዲ ኢዩ፡ ግናኸ መወዳእታ ገና ኢዩ። ፯ - ህዝቢ ናብ ህዝቢ፡
መንግስቲውን ናብ መንግስቲ ኺለዓል ኢዩ። ኣብ በቦታኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን
ኪኸውን ኢዩ። ፰ - እዚ ዅሉ ግና መጀመርታ ቕልውላው ኢዩ። ፱ - ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ኪህቡኹምን
ኪቐትሉኹምን ኢዮም። ብዛዕባ ስመይ ከኣ ኣብ ኵሎም ኣህዛብ ጽሉኣት ክትኰኑ ኢኹም። ፲ - ሽዑ ብዙሓት
ኪዕንቀፉ፡ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ኪዋሃህቡ ንሓድሕዶምውን ኪጻላልኡ ኢዮም። ፲፩ - ብዙሓት ነብያት ሓሶት
ኪትንስኡ፡ ንብዙሓትውን ኬስሕቱ ኢዮም። ፲፪ - ዓመጻ ስለ ዝበዝሔ ድማ፡ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ኽትዝሕል ኢያ።
፲፫ - እቲ ኽሳዕ መወዳእታ ዚዕገስ ግና ኪድሕን ኢዩ። ፲፬ - እዚ ወንጌል መንግስቲ ኸኣ ንምስክር ኵሎም ኣህዛብ
ኣብ ብዘላ ዓለም ኪስበኽ ኢዩ፡ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ።
፭ - እቲ ብነብዪ ዳንኤል እተባህለ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቘይሙ እንተ ርኤኹም፦
እቲ ዜንብብ የስተውዕል፦
   
        ልዑል እግዚኣብሔር ይመስገን! ማቴዎስ 24 እኹል፡ምሉእ፡ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ትምህርቲ እዩ፡ 

                       እቲ ዘንብብ የስተውዕል!!

በስመ አብ ወወልድወመንፈስቅዱስ አሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!

 ቃል ኣምላኽ (ቃል ሓቂ) እቲ ዘንብብ የስተውዕል ይብለና፡ እቲ ዝንበብ ቃል ኣምላኽ እዩ! ቃል ኣምላኽ ከአ ኣብቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንረኽቦ። ክርስትና ካብቲ ቁኑዕ ሃይማኖት ምዃኑ ዘተኣማምነካ ኩሉ ዝፍጸም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከፊትካ ክመጽእ ምዃኑ ተነጊሩ ስለዝጸንሓካ እዩ!! እግዚኣብሔር ምስኩሉ ብሰላም ክንነብር እዩ ዝእዝዘና፡ ደቂሰብ ግን ነታ ኣዳም ኣይትብላዕ ተባሂሉ ዝጥሓሳ ስለንስዕብ ብጎነጽን ዓመጻን ጥልመትን ተዋሒጥና!! ኣብዚ ሕጂ ኣጓኒፉ ዘሎ ( ኮረና ቫይረስ)ቤተክርስቲያን ክብዘይክፈት ካልኣይ ሰምበት ኮይኑ፡ ዓለም ዝርብሽ ዝነበረ ውግእን ወረ ውግእን ደሃዩ ጠፈኡ፡ ሰብ ድሃይሰብ ናፊቑ፡ እዚ ግን ብሰንኪ ጸገም እዩ! እግዚኣብሔር ግን ብዘይ ሽግር ንሓድሕድና ተሓላሊናን ተፈቒርናን ክንነብር እዩ ድሌቱ!  ታሪኽ እስራኤላውያን ኣብ ኦሪት እንተ ተመልኪትና ኣብ ሽግሮም ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሶም ይልመኑ፡ ምስ ምሓሮም ከአ ረሲዐሞ ናብ ሓጥያቶም ይምለሱ፡ ኣብዚ ግዜና ኸኣ ልክዕ ብኸምኡ ዝመሳሰል ክፈጸም ንዕዘብ፡ ፍልልዩ ቀደም ካብ መራሕቶም ጀሚርካ ክሳብቲ ዝንኣሰ እዩ ሎሚ ግን መራሕቲ ዳርጋ መብዛሕቶም እምነት ዘይብሎም እዮም፡ ሰብ ካብቲ ቅኑዕ ሃይማኖት ወጺኡ ኣብ ሃለውለው ዝወደቐ ይበዝሕ፡ ሳድራቤት ዳርጋ ኣይትረዳዳእን እያ (ብምኽንያት መሰል) ንሓደ ውላድ ልዕሊ ወለዱ ከፍቅሮን ክሓልየሉን ዝኽእል ኣሎ እንተተብሃለ ክኸውን ዘይክእል ውጹእ ሓሶት እዩ! ምናልባት ካብ ሰብኣውነት ዝወጽኡ ወለዲ እንተዘይኮይኖም፡ ሕጂ ግን ኣብ ግዜ ኮረና ቫይረስ ኩሉ ዓቕሙ ትርጎም ከምዘይብሉ ፈሊጡ ኣብ ገዝኡ ተዓጽዩ ኣሎ፡ ጽባሕ እንታይ ክኸውን እዩ ዝፈልጥ የሎን ኩሉ ብስግኣት ይጽበ!!

   እዚ ኣብ ክርስትና ዘፍርህ ኣይኮነን! ኣቐዲሙ ስለዝተነግረ፡ እግዚኣብሔር ተመለሱ ክምለሰኩም እዩ ዝብለና! ጸሎት ቅዱሳን ንኹሉ ተስምርያ ክምዝብለና  እግዚኣብሔር ብጸሎት ብዙሕ ከምዝገበረ ይፍለጥ እዩ!! እያሱ ብጸሎት ጸሓይ ደው ኣቢሉ! ግምቢ ኢያሪኮ ፈሪሱ! ቀይሕ ባሕሪ ተመቒሉ! ብዙሕ ክጥቀስ ይክኣል እዩ፡ እቲ ኣገዳሲ ኮረና ቫይረስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዋጋ ከምዘይብሉ እዩ!! ኣብ ሃገርና ኤርትራ ምህልላ ይካየድ ኣሎ! ኣብ ወጻኢ ሃገር ከመይ ኣለና፧  ኣብ 1990 ባጽዕ ምስተትሓዘት ሽግር ስለዝበዝሐ ብፍላይ ቤተክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ኣስመራ ብ ዝምህለል ሰብ መሊኡ ነይሩ ኣስመራ ተታሒዛ ሰላም ምስኮነ ከአ ቤተክርስቲያን ረጋቢት ሒዛ ተሪፋ!  ህዝቢ ኩሉ ረሲዑ ብፍላይ ብ ክራይ ገዛ እናተባልዐ ባድመ ዝሰበቡ ኲናት ምስተልዓለ ናብ ቤተክርስቲያን ተመሊሱ፡ እሞ ከምዚ እንተኾይኑ ሰብ ብሽግር እዩ ናብ ኣምላኹ ዝምለስ! ከምኡ እንተኾይኑ እዚወሪዱ ዘሎውን ንኽንምለስ ስለዝኾነ ንኽንምሓር ንመለስ!! እዚ ሕጂ ዓለም ኣብ ፈዘዘዝ ኣጥሒልዋ ዘሎ ኮረና ቫይረስ ጽባሕ ነበር ክኸውን እዩ! ንሕናኸ መሊስና ናብቲ ዝነበርናዮ ሃለውለውዲና ክንምለስ ወላስ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ኣውሪዱልና እዩ ኢልና ብመገዲ እግዚኣብሔር ኢና ክንመላለስ፧  

 እግዚኣብሔር ምሕረቱ የውርደልና!

  ዓይነ ልቦናና ይኽፈተልና!!  
 
በረኸቶም ናይ ኣባ መቃርስ ወ መቃርዮስ የካፍለና!! ንምሉእ ትሕዝቶ ኣብ PDF ንመልከት።

Download PDF
Posted by on | Viewed 1992 | | Printout Print