The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com

     
4ይ ሰሙን ዓብዪ ጾም (መፃጒዕ)
በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!  መፃጒዕ ራብዓይ ሰሙን ዓብዪ ጾም ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዓይነት ሕማም ዝነበሮምኣሕውይዎም ምዉታት ኣተንሲእዎም፡ ኩሉ ነናቱ መግለጺ እኳ እንተሃለዎ እቲ ኣብ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እንረኽቦ ን 38 ዓመታት ዝተደንሰ መፃጉዕ ኣብ ዓራቱ ኾይኑ ምንቅስቓስ ናይቲ ማይ ዝጽበ ዝነበረ ከም መምሃሪ ይግለጽ። ን38 ዓመታት ዝሰንከለ ቀዲመሞ እናወረዱን እናተሓጸቡን ካብ ሕማሞም ይፍወሱ ነበሩ ንሱ ግን ተጸባዪ ስለ ዝኾነ ናይ ምድሓን ዕድል ኣይረኸበን ጎይታ ምስ መጽአ ግን ካብ ዝነበሮ ጸገም ነጻ ገበሮ።  ጎይታ ግን ብሓይሊ ንዓ ክትፍወስ ኣልካ ኢሉ ኣገዲዱ ኣይፈወሶን! ንሕና ውሉድና ሕጻናትብ ሓኪም ዝተኣዝዞም መድሃኒት ኣገዲድና ከም እንህቦም ዘይኮነስ ክትድሕን ዶ ትደልይ ኢኻ ኢሉ ብምሕታት ብድሌቱ እዩ ኣሕውይዎ።
  ንሕናኸ፧ ጎይታና ምሉእ ናጽነት ሂቡና እዩ! ኣገዲዱ እመኑኒ ተገዝኡሉይ ስገዱለይ ኣይበለናን! ንኣብነት '' ብ ህይወት ክትነብሩ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተዩ'' ኢሉና እምበር ኣየገደደናን!  ስለዝኾነ እቲ ኩሉ ከምቲ የርብሓኒ እዩ ዝበሎ ይገበር ኣሎብምግዳድ እንተዝኸውን ግን ፍልልዩ ከም ኣስራትን(ዕሽር) ቀረጽ መንግስትን ምስኮነ!! ጎይታና ኽኣ ክትፍወሱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ ፍቓደኛታት ምዃና ይሓተና ኣሎ! መልስና እንታይ እዩ፧ ንሓኪም ሕማምና ከም እንነግሮ ኣይኮነን፡ ጎይታ ሕማምና ይፈልጦ እዩ! መልስና ኢዩ ዝጽበየና ዘሎ! መራኸቢና ኸኣ ጸሎት፡ ጾም እዩ!! 
 
     እግዚኣብሔር ኣይፈለየና ጾምና ብሰላም የፈጽመና!!
 
መጻጉዕ፦ ብሕማም  ን 38 ዓመታት ዝተደነሰ ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ምንቅስቓስ ናይቲ ማይ ዝጽበ ዝነበረ፡ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ '' ክትድሕንዶ ትደሊ ኢኻ'' ኢሉ ምስ ሓተቶ  መልኣኽ እግዚኣብሔር ምስ ኣንቀሳቐሶ ናብቲ ማይ ዘውርዶ ስለዘይብሉ ካልኦት ቀዲመሞ ይኸዱ ስለዝነበሩ '' ሰብ የብለይን'' ክብል መሊስሉ፡ ጎይታ ኸኣ ''ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ'' በሎ።
     ንሕናኸ ካብዚ ወሪዱና ዘሎ ክትድሕኑ ትደልዩ ዲኹም እንተ ንብሃል (ማለት ክንሰምዖን ክርድኣና ብዝኽእል ቋንቋን) መልስና እንታይ ምስኮነ፧ ብርግጽ ክድሕን ዘይደሊ የለን! ሰብ የብለይን ግን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና፡ መኽንያቱ መጻጉዕ ሰብ እንተ ዘይሃለዎ ጎይታ ኣነ ኣለኹልካ ተንስእ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ ኢልዎ! ንዓና ኸኣ ቅድሚ ክልተ ሽሕ ዓመታት ኣነ ኣለኹልኩም! ''ኣንቱም ጾር ዝኸበደአኩም ናባይ ንዑ'' ኢሉና ኢዩ!! እዚ ወሪዱ ዘሎ ሽግር ( ኮረና ቫይረስ) ከኣ ኣብ ትሕቲ ጎይታና ሓይሊ የብሉን! ናይ ክርስትና ሓይሊ ጸሎት እዩ ብጸሎት ንበርትዕ፡ ነነዌ ብናይ ሰለስተ መዓልቲ ከመይ ከምዝድሓኑ ተነጊሩና እዩ፡ ኣብዚ ግዜ ዳርጋ ኩሉ ቴለፎን ኣለዎ ከይተደወሎ ግን ዝቕበል የሎን፡ እግዚኣብሔር ከኣ ከይለመናዮ ከመይ ኢሉ እዩ ክምልስ! ማዕጾ ኳሕኩሑ ክኽፈተልኩም እዩ እኳ'ዩ ኢሉና!  ኣብ ቤተክርስትያን ኣይትተኣከቡ እንተ ተብሃልና፡ሕጊ ከነኽብር ግድነት እዩ፡ ካብ ጸሎት ግን ዝኽልክለና የሎን! ክሳብ ሕጂ ሕሙም ቤተክርስትያን ኣትዩ ዝተፈወሰ እምበር ሓሚሙ ዝወጽአ ኣይተሰምዐን! ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ማይ ኣውዒኹም ተጠቐሙ ክብሃል ቤተክርስትያን ዝሑል ብምጥቃማ ዝወረደ ጉድኣት ነይሩ ድዩ፧ ኣብቲ ሕማቕ ናይ ስዓል ግዜ ኣብ ግዜ ቁርባን ብሓንቲ ማንካ ኣይትጠቐሙ ክብሃል ቤተክርስትያን እዚ ሕማም ከምዝምሕር ኢና ንኣምን ኢላ ብሓንቲ ማንካ ን ዓሰርተታት ከተቑርብ ዘጋጠመ ነይሩ ድዩ፧ "ንዝኣምን ኩሉ ይክኣሎ እዩ" ይብል ጎይታ። ኣሚና ብጸሎት እንተ ነፊዕና " ነዚ እምባ እውን ካብዚ ተላዒልካ ኣብቲ ተተኸል እንተ በልክምዎ ክእዘዘኩም እዩ" ይብለና ጎይታ በቲ ሓቀኛ ቃሉ!! ስለዚ ኣይንሸበር ብጸሎት ንበርትዕ ሰብ ከማን ንገዝኡ ዝኣምኖ ሓላዊ እንተገይርሉ ቀሲኑ ደቂሱ ይሓድር!
     እግዚኣብሔር ምሕረቱ የውርደልና!

           

Posted by on | Viewed 1445 | | Printout Print