Print
ጾመ ነነዌ 10,11,12/02/2019 (2,3,4 ለካቲት 2012 ዓ/ም)

  ርሑስ ጾም ይግበረልና!  ን ነነዌ ምሕረት ከምዘውረደሎም ብመሕረቱ ይዘከረና !! ነነዌ ብናይ ሰለስተ መዓልቲ ጾም ምሕረት ረኺቦም፣ መጽሓፍ ቅዱስ ትንቢት ዮናስ እንተ ተመልኪትና እግዚኣብሄር ን ዮናስ ናብ ነነዌ ክልእኮ ዮናስ እግዚኣብሄር ምሓሪ ኣምላኽ ስለዝኾነ ሓሳዊ ነብዪ ንኸይብሃል ካብ እግዚኣብሄር ንኽስወር ናብ ተርሴስ ክሃድም መርከብ ከምዝኣተወ ንምልከት እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ከምዝርከብ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣይኮነን ካብ እግዚኣብሄር ሃዲሙ እንታይ ደኣ ኣብ ትርበሸሉ ግዜ ምስትውዓል ከምዝጎድለካ ንኽንምሃር እምበር። ኣብ መጨረሻ እታ መርከብ ምስተረበሸት ኣነ እየ በዳሊ ንዓይ ኣብዚ ባሕሪ ደርብዮኒ ኢሉ ዮናስ ከምኡ ምስገበሩ ኽኣ እቲ ባሕሪ ሃደአ።  ንሕና ከኣ ምሕረት ክንረክብ በዳሊ እየ ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ንቕረብ።

    መዘኻኸሪ ዓሚ ጾመ ኣርብዓ ዘይጾመ መንእሰይ ኣጋጢሙና ስለምንታይ ዘይጾምካ እንተተብሃለ  ጾመ ነነዌ ስለ ዘይጾምኩ ክብል መሊሱ።  እቲ ምኽንያት ግን ንኸይጸውም ዝተገብረ እዩ ነይሩ!  ከምዚ ከይድገም ምናልባት ጾመ ነነዌ ብፍላጥ ወይ ብዘይ ፍላጥ ከይጾምና እንተ ሓለፍናዮ ካብ ዓብዪ ጾም ኣይንኽልከልን ኢና። ክምዚ ክብሃል እንከሎ ግን ነቲ በቲ ዝተሰርዓሉ ዝመላለስ ኣይምልከትን እዩ! 

    እግዚኣብሄር ብሰላም የፈጽመና!!

innovaeditor/assets/7cd32eaffcdeb2e125b3d50481c91223.jpg
Posted by on | Viewed 4033 | | Printout