The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com


  በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!

ኣብ PDF  ኣቲና ካብ ምንባብ ዝርከብ በረኸት ንካፈል!

በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን!!

Download PDF 

Posted by admin on 03/22/2020 | Viewed 2545 times
 
     በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!
ናብ ፍርቂ ጾም ዘብጽሓና ልዑል እግዚኣብሔር ኣብ ትንሳኤኡ ብሰላም የብጽሓና!!
 ናይ ማቴዎስ ወንጌል 24   
 ፩ - ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወጺኡ ኸደ፡ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህንጻ ቤተ መቕደስ ኬርእይዎ ናብኡ ቐረቡ።
፪ - ንሱ ግና መሊሱ፡ እዚ ዅሉስ ትርእይዎዶ ኣሎኹም? ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይኪተርፍን
ኢዩ፡ እብለኩም ኣሎኹ፡ በሎም። ፫ - ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ኸሎ፡ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም፡ እዚ
መኣዝ ኪኸውን ኢዩ? ትእምርቲ ምምጻእካን መወዳእታ ዓለምንከ እንታይ ኢዩ? እስኪ ንገረና፡ እናበሉ ናብኡ
ቐረቡ። ፬ -ኢየሱስ መሊሱ በሎም፡ ሓደ እኳ ኸየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ፭ -ኣነ ክርስቶስ እየ፡ እናበሉ ብዙሓት
ብስመይ ኪመጽኡ ኢዮም እሞ፡ ንብዙሓትውን ኬስሕቱ ኢዮም። ፮ -ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም።
ርኣዩ፡ ኣይትሰምብዱ፡ እዚ ዅሉ ኪኸውን ብግዲ ኢዩ፡ ግናኸ መወዳእታ ገና ኢዩ። ፯ - ህዝቢ ናብ ህዝቢ፡
መንግስቲውን ናብ መንግስቲ ኺለዓል ኢዩ። ኣብ በቦታኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን
ኪኸውን ኢዩ። ፰ - እዚ ዅሉ ግና መጀመርታ ቕልውላው ኢዩ። ፱ - ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ኪህቡኹምን
ኪቐትሉኹምን ኢዮም። ብዛዕባ ስመይ ...

full article here >>
Download PDF 

Posted by admin on 03/21/2020 | Viewed 1856 times
 
በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!  መፃጒዕ ራብዓይ ሰሙን ዓብዪ ጾም ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዓይነት ሕማም ዝነበሮምኣሕውይዎም ምዉታት ኣተንሲእዎም፡ ኩሉ ነናቱ መግለጺ እኳ እንተሃለዎ እቲ ኣብ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እንረኽቦ ን 38 ዓመታት ዝተደንሰ መፃጉዕ ኣብ ዓራቱ ኾይኑ ምንቅስቓስ ናይቲ ማይ ዝጽበ ዝነበረ ከም መምሃሪ ይግለጽ። ን38 ዓመታት ዝሰንከለ ቀዲመሞ እናወረዱን እናተሓጸቡን ካብ ሕማሞም ይፍወሱ ነበሩ ንሱ ግን ተጸባዪ ስለ ዝኾነ ናይ ምድሓን ዕድል ኣይረኸበን ጎይታ ምስ መጽአ ግን ካብ ዝነበሮ ጸገም ነጻ ገበሮ።  ጎይታ ግን ብሓይሊ ንዓ ክትፍወስ ኣልካ ኢሉ ኣገዲዱ ኣይፈወሶን! ንሕና ውሉድና ሕጻናትብ ሓኪም ዝተኣዝዞም መድሃኒት ኣገዲድና ከም እንህቦም ዘይኮነስ ክትድሕን ዶ ትደልይ ኢኻ ኢሉ ብምሕታት ብድሌቱ እዩ ኣሕውይዎ።
  ንሕናኸ፧ ጎይታና ምሉእ ናጽነት ሂቡና እዩ! ኣገዲዱ እመኑኒ ተገዝኡሉይ ስገዱለይ ኣይበለናን! ንኣብነት '' ብ ህይወት ክትነብሩ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተዩ'' ኢሉና እምበር ኣየገደደናን!  ስለዝኾነ እቲ ኩሉ ከምቲ የርብሓኒ እዩ ዝበሎ ይገበር ኣሎብምግዳድ እንተዝኸውን ግን ፍልልዩ ከም ኣስራትን(ዕሽር) ቀረጽ መንግስትን ምስኮነ!! ጎይታና ኽኣ ክትፍወሱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ ፍቓደኛታት ምዃና ይሓተና ኣሎ! መልስና እንታይ እዩ፧ ንሓኪም ሕማምና ከም እንነግሮ ኣይኮነን፡ ጎይታ ሕማምና ይፈልጦ እዩ! መልስና ...

full article here >>
 

Posted by admin on 03/15/2020 | Viewed 1312 times
 
 ምኩራብ፦ ናይ ዮሐንስ ወንጌል 2፡12-ፍጻሜ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱ ክርስቶስ ናብ ቤት መቕደስ ከይዱ ዕዳጋ ቀይረሞ ምስጸንሕዎ ቤተይ ንኹሉ ቤት ጸሎት እዩ እናበለ ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ከምዘባረሮም ይገልጸልና! ሎሚኸ ቤተክርስትያን ንኹሉ ቤትጸሎት ዲዩ፧ ኣብ ኣቢያተ ክርስትያን እንታይ ይካየድ ኣሎ፧ እቶም ኣባጊዐይ ጓስዩ ተባሂሎም መፍትሕ መንግስተ ሰማይ ዝተቐበሉ ገለ ድኹማት ካናትን ሰዓብቶም ዲያቆናትን እቲ ጸረ ሃይማኖት ዝኾነ ድኹም ኣተሓሳስበኦም ብወገንን ዘይምልከቶም ጎዳይ ፖለቲክን ብምእታው ምእመናን ዝፈላልዩን ቤተክርቲያን ዝኸፋፍሉን እቲ ቤተይ ንኹሉ ቤት ጸሎት እዩ ዝበለ ጎይታ ኣብ ወዲ ዓደይ፡ ውዲ ኣውራጃይ ወዘተ ክብሉ እንተኣርከቦምሲ እንታይ ክገብሮም እዩ፧ ጎይታና ካብ ህጻንነቱ ኣሳዲደሞ፡ ጸሪፈሞ፡ ኣላጊጸምሉ ክሳብ ናይ መስቀል ሞት ፈሪደሞ ክሉ እናኽኣለ ምስ ምሉእ ሓይሉ ተዓጊስዎም እዩ ሓሊፍዎ! ቤት መቕደሱ መናገዲ ገይረሞ ምስጸንሕ ዎ ግን ክዕገሶም ኣይክኣለን፡ ንስኹም ቤት መቕደስ ኢኽም ይብለና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ፡ እሞ ነዚ ቤትመቕደስ እዚ ዘፍርስን ዝኸፋፍልን ደአ ዓስቡ እንታይ እዩ ክኸውን፧ ይሰውረና!
    እግዚኣብሔር ምሓሪ እዩ እናተባህለ ብዙሕ ነገራት ይፍጸም ኣሎ! እግዚኣብሔር ብልክዕ መሓሪ ኣምላኽ ...

full article here >>
 

Posted by admin on 03/08/2020 | Viewed 285 times
 
                                       
 

 ቅድስት:- " ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ" ከምዝብለና ወላውን ቅዱሳን እንተዘይኮና ብቕዱስ መንፈስ ዝተሓጸርና ስለዝኾና ብመገዲ ቅድስና ክንመላለስ ንጋደል! ብፍላይ እዚ ቤተክርስትያን ዝፈላሊ ዘሎ ግብሪ እከይ ወጊድ ኢልና ቤተክርስትያንና ኣይንሕደግ፡ ንዘይእዘዝ ክትእዘዝ ድንቁርና እዩ! ካብ ቤት መቕደስ ዓሊኻ ቅድስና የሎን! ኣብ ሃይማኖት ክርስትና ትዕግስቲ ወሳኒ እዩ  እሞ ንኹሉ ብትዕግስቲ ክንሓልፎ ትዕግስቲ ይሃበና! እግዚኣብሔር ከኣ ንኹሉ ብግዚኡ ዝፍጽም እምበር ናትና ደገፍ  ምኽሪ ወይ ርእይቶ ዘድልዮ ኣይኮነን! እንተ ክኢልና እቲ ንሱ ዝጽበዮ ሓቢርና ብጸሎት ንለምኖ!!        
   ዓይነልቦናና ይኽፈተልና! ጾምና ብሰላም የፈጽመና!!
 

ግነዩ ለእግዚኣብሔር ወጸውዑ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ: ምግባሮ ሀቡ ስብሐተ
ለስሙ: አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ኀበ ፃፄ
ኢያማስኖ ወኢይረክቦ ሠራቂ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላዕሉ  ሐልዩ ኀበ ሀሎ ክርስቶስ።
 
ሰላም:  ሰንበት ይእቲ ቅድስት ይእቲ ሰንበት ተዐቢ እምኵሉ ዕለት እስመ ሰንበትሰ
በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ሰንበተ ሰንበታቲሁ ለውሉደሰብእ መድኃኒት ጽዮን ቅድስት
ሰላማዊት ታስተርኢ እምርኁቅ ከመማኅቶት።
 

Posted by admin on 03/01/2020 | Viewed 1487 times
 

[Prev] 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 19 [Next]26-30 of 92